Metaanaliza i raport lekarza ogólnego na temat palenia i zdrowia

Pięćdziesiąt lat temu, 11 stycznia 1964 r., Przełomowy raport na temat palenia i zdrowia1 został opublikowany przez amerykańskiego chirurga generalnego Luthera L. Terry ego. Raport ten w dużym stopniu wykorzystał metaanalizę przeprowadzoną przez statystykę William G. Cochran, 2,3 który był profesorem statystyki na Uniwersytecie Harvarda. Cochran opracował już metody statystyczne do różnych zastosowań, w tym do łączenia wyników z różnych eksperymentów. Jako autor raportu, Cochran podążył za głównymi krokami w kierunku nowoczesnego systematycznego przeglądu, w tym meta-analizy opartej na danych dotyczących poszczególnych uczestników. w siedmiu dużych prospektywnych badaniach kohortowych zainicjowanych w latach pięćdziesiątych. Mimo że Cochran stosował nowoczesne, najnowocześniejsze metody statystyczne, rzadko w tym czasie dokonywano prezentacji wyników z przedziałami ufności. Ryc. 1. Ryc. 1. Wskaźniki częstości występowania zgo nów z jakiejkolwiek przyczyny i zgonu z powodu raka płuc, według statusu palenia. Przeprowadziliśmy metaanalizę z danych podsumowujących dostępnych w raporcie Surgeon General z 1964 r. Na temat palenia i zdrowia. Pełne nazwy badań są wymienione w Dodatku Uzupełniającym. Panel A pokazuje współczynniki częstości występowania śmiertelności z dowolnej przyczyny, a panel B pokazuje współczynniki częstości występowania śmiertelności z powodu raka płuc. Częstotliwość występowania to liczba zdarzeń na 100 osobolat. Person-years zostały przypisane w taki sposób, że współczynniki częstości występowania były równe raportowanym wskaźnikom umieralności w sposób dorozumiany, przy założeniu, że dane były oparte na jednorodnej grupie wiekowej. Błędy standardowe nie uległy zmianie, ponieważ zależą one tylko od liczby zaobserwowanych zgonów. Ponieważ nie było dostępnych szczegółowych tabel danych dotyczących osób, które nie paliły, dost ępne były dane, grupa osób niepalących w tym działce leśnej jest większa niż ta, z której korzystał Cochran, a zatem zawiera więcej obserwowanych zgonów; aby to poprawić, standardowe błędy zostały odpowiednio napompowane. Poziome linie reprezentują przedziały ufności ze strzałkami wskazującymi przedłużenie przedziałów. Pola przedstawiają szacunkowe współczynniki częstości występowania, z rozmiarami pól wskazującymi odwrotną wariancję odpowiednich badań. Diamenty reprezentują łączny współczynnik częstości występowania. Szerokość diamentów reprezentuje szerokość 95% przedziału ufności łącznego współczynnika zapadalności. Korzystając z danych podsumowujących zawartych w raporcie, zrekonstruowaliśmy metaanalizę Cochrana, koncentrując się na śmierci z jakiejkolwiek przyczyny i śmierci spowodowanej rakiem płuc (ryc. 1). Wyniki, opracowane za pomocą meta-pakietu statystycznego R, wersja 3.1-2,4, pokazują wkład poszczegól nych badań (lista pełnych nazw badań znajduje się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego listu pod adresem ). Skala i precyzja efektów palenia papierosów oraz ich spójność w porównaniu z badaniami były głównymi kryteriami dla Cochran.1 W naszej analizie test heterogeniczności dał nieistotny wynik w przypadku śmiertelności z powodu raka płuc i znaczący wynik w przypadku zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, z mała wariancja między badaniami. Metoda statystyczna zastosowana do stworzenia tej działki leśnej nieznacznie różniła się od użytej przez Cochrana, ale zapewniała niemal identyczne wyniki. Po dodaniu do tabel w raporcie Surgeon General, rysunek pokazuje dramatyczne podsumowanie przytłaczających dowodów na szkodliwy wpływ palenia papierosów. Odkrycia należy interpretować w świetle faktu, że przed opublikowaniem raportu, jak zauważył Meier, 3 niektórzy z najwybitniejszych statystyk (w tym Sir Ronald A. Fisher), podkreślaj ąc potencjalne błędy w materiale obserwacyjnym, zadeklarowali, że na podstawie dostępnych dowodów nie można wyciągnąć rozsądnego wniosku, który byłby szkodliwy dla palenia papierosów . Cochran zastosował bezstronne, systematyczne podejście do oceny i wykorzystał analizę wrażliwości, aby przeprowadzić dokładną ocenę ryzyka błędu. Pierwsze metaanalizy w medycynie przeprowadzono na początku XX wieku; jednakże ich główny przełom nastąpił tylko dzięki działaniom Cochrane Collaboration w latach 1990. 5 Chociaż powszechnie uznaje się, że raport generalny chirurga na temat palenia i zdrowia jest ważny dla polityki publicznej, znaczenie tego raportu dla metaanalizy jest często przeoczył i również zasługuje na uwagę. Martin Schumacher, Ph.D. Gerta Rücker, Ph.D. Guido Schwarzer, Ph.D. University Medical Center Freiburg, Freiburg, Niemcy uni-freiburg.de Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie. 5 Referencje1. Palenie i zdrowie: raport Komitetu Doradczego do lekarza ogólnego służby zdrowia publicznego Washington, DC: Public Health Service, 1964. (Nr publikacji DHEW (PHS) 64-1103.)