Tiotropium i ryzyko smierci w POChP

Zawały mięśnia sercowego u pacjentów, którzy otrzymywali Tiotropium Respimat w porównaniu z tymi, którzy otrzymywali Tiizropium HandiHaler. Oceniliśmy ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego wśród pacjentów w badaniu Totos, dotyczącym bezpieczeństwa i skuteczności w badaniu Respimat (TIOSPIR) zgłoszonym przez Wise i in. (Wydanie z 17 października), i stwierdziliśmy istotny związek pomiędzy stosowaniem inhalatora Tiotropium Respimat w dawce 5 ?g na dobę i śmiertelnym zawałem mięśnia sercowego (Tabela 1). Ryzyko to utrzymywało się u wszystkich pacjentów, którzy stosowali inhalator Respimat (pacjenci z obu grup interwencyjnych Respimat) w porównaniu z tymi, którzy stosowali urządzenie HandiHaler. Nasza analiza niezakończonego zgonem i śmiertelnego zawału mięśnia sercowego nie dała jednoznacznego dowodu podwyższonego ryzyka wśród pacjentów w każdej grupie Respimat w izolacji, ale wyniki dla połączonych grup Respimat w porównaniu z grup ą HandiHaler znajdują się na progu istotności statystycznej; oznacza to sygnał potencjalnej szkody. Respimat w dawce dobowej 2,5 ?g wykazywał nieistotne wartości podwyższonego oszacowania o wartości mniejszej niż Respimat 5 ?g na dobę, zwiększając możliwość zależności dawka-odpowiedź. Uważamy, że skupienie się na ogólnej śmiertelności lub złożonych punktach końcowych układu sercowo-naczyniowego może maskować różnice w śmiertelności związanej z konkretną przyczyną, na przykład z powodu zawału mięśnia sercowego. Znaczący związek pomiędzy Respimatem w dawce 5 ?g na dobę a śmiertelnym zawałem serca jest zgodny z wcześniejszymi danymi obserwacyjnymi.2 Nasze odkrycia wywołują poważne wątpliwości co do twierdzeń (w artykule i towarzyszącym mu artykule wstępnym Jenkinsa3) dotyczących postrzeganego bezpieczeństwa sercowego tiotropium Respimat. Yoon K. Loke, MB, BS, MD University of East Anglia, Norwich, Wielka Brytania y. ac.uk Sonal Singh, MD, MPH Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD Curt D. Furberg, MD, Ph.D. Wake Forest School of Medicine, Winston-Salem, NC Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 3 Referencje1. Wise RA, Anzueto A, Cotton D, et al. Inhalator Tiotropium Respimat i ryzyko zgonu w przebiegu POChP. N Engl J Med 2013; 369: 1491-1501 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Verhamme KM, Afonso A, Romio S, Stricker BC, Brusselle GG, Sturkenboom MC. Stosowanie tiotropium Respimat Soft Mist Inhaler a HandiHaler i śmiertelność u pacjentów z POChP. Eur Respir J 2013; 42: 606-615 Crossref Web of Science Medline 3. Jenkins CR. To więcej niż pewność co do bezpieczeństwa tiotropium. N Engl J Med 2013; 369: 1555-1556 Full Text Web of Science Medline TIOSPIR, duże, randomizowane, kontrolowane badanie, wykazało podobny profil bezpieczeństwa dla tiotropium Respimat i tiotropium HandiHaler. Niedawn o donieśliśmy o wynikach badania kohortowego w warunkach rzeczywistych z udziałem ponad 11 000 pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) .1 Stwierdziliśmy 27% zwiększone ryzyko śmierci u pacjentów, którzy otrzymywali tiotropium dostarczanego za pomocą inhalatora Respimat. w porównaniu z tymi, którzy otrzymali lek za pomocą urządzenia HandiHaler. W badaniu TIOSPIR wykluczono pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością nerek. Aby zbadać wpływ tego kryterium wykluczenia w naszej kohorcie, przeprowadziliśmy analizę warstwową obejmującą pacjentów z POChP z lub bez przewlekłej choroby nerek. U pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadium od 3 do 5 (szacowana szybkość filtracji kłębuszkowej, <60 Warszawa [przypisy: pou u lekarza, przegladarka skierowan nfz, ile się czeka na sanatorium z nfz ]